POLITIKA QMS

Politika QMS společnosti ARPETA GROUP a.s.

Společnost Arpeta Group, a.s. směřuje svoje hlavní služby zákazníkům a aktivity do oblasti logistiky a služeb s tím souvisejících.

Vedení společnosti Arpeta Group, a.s. přijalo politiku QMS odrážející požadavky normy
ČSN EN ISO 9001:2016.

  1. Poskytovat služby na vysoké technické úrovni při maximálním zabezpečení ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví. Reagovat na potřeby trhu a zkvalitňovat své služby zákazníkům.
  2. Zlepšovat vnitřní procesy společnosti s ohledem na zlepšování služeb zákazníkům a efektivitu QEMS.
  3. Vedení společnosti se zavazuje dosahovat, udržovat a neustále zlepšovat kvalitu svých prací, služeb a produktů ve vztahu k požadavkům na kvalitu a efektivnost.
  4. Provozovat své aktivity v souladu s požadavky platných zákonů, nařízení a jiných požadavků orgánů státní správy v oblasti ochrany životního prostředí, bezpečnosti práce a požární ochrany s důrazem na preventivní přístup k této problematice.
  5. Pravidelným vzděláváním a praktickým výcvikem zaměstnanců rozšiřovat povědomí o kvalitě, ochraně životního prostředí, bezpečnosti a ochraně zdraví a zvyšovat úroveň havarijní připravenosti.
  6. Zajistit soustavné a kvalifikované vyhledávání, hodnocení a minimalizaci pracovních rizik, informovat o nich zaměstnance a ostatní dotčené subjekty.
  7. Trvale podporovat a motivovat zaměstnance k řádnému plnění pracovních úkolů, ochraně životního prostředí, a k posilování odpovědnosti za vlastní bezpečnost, ochranu zdraví a majetek organizace.
  8. Spolupracovat se zaměstnanci a státními orgány i místní samosprávou při zvyšování úrovně bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a prevence vzniku a možných následků havárií důsledným využíváním všech forem vnitřní i vnější komunikace, propagace a výměny zkušeností mezi těmito subjekty.

Valašské Meziříčí, březen 2018

Bc. Tomáš Brumovský
Prokurista